Duurzaam organiseren

Sirjon wordt sterker door samenwerking tussen locaties en met collega-organisaties. Daarnaast gaan we verder met de uitwerking van het duurzaamheidsbeleid en werken we aan leiderschap en aansturing vanuit de principes ‘ken de cliënt, ken jezelf, ken de ander’. Daarmee willen we doorgroeien naar een proactieve en vernieuwende zorgorganisatie.

Wat houdt dit precies in?

 • De zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking uit onze achterban is een omvangrijke opdracht. We zien deze opdracht als een gezamenlijke opdracht met onze collega-organisaties, waarbij ieder zijn eigen bijdrage levert aan de totale zorg voor de achterban.
  • Samen met de andere organisaties in de reformatorische ouderenzorg gaan we werken aan een landelijke en overkoepelende visie, zodat ouderen zoveel als mogelijk is in hun eigen omgeving kunnen wonen en de zorg ontvangen die nodig is.
  • Samen met de andere organisaties uit de reformatorische gehandicaptenzorg werken we aan een passend aanbod van zorg, zowel intramuraal als ambulant.
  • We zoeken de samenwerking eveneens in de uitwisseling van kennis en ervaringen, gezamenlijke projecten en gezamenlijke professionalisering.
 • Samenwerking vindt ook plaats in regionaal verband. We nemen deel aan regionale overlegstructuren (onder meer vanuit de zorgkantoren).
 • We versterken de samenwerking met behandelaren, gericht op de inzet van specialisten zoals de arts VG, de specialist ouderengeneeskunde en de gedragswetenschapper.
 • We gaan ons duurzaamheidsbeleid de komende jaren uitvoeren. Dat zal zichtbaar worden in onder meer het mobiliteitsbeleid, terugdringen van energie- en waterverbruik en inkoop van producten en diensten.
 • De drie pijlers uit het gedachtegoed ken de cliënt, ken jezelf en ken de ander gaan we niet alleen verder uitwerken voor de zorg en begeleiding. Ze krijgen ook een plaats in de ontwikkeling van de besturingsfilosofie en het leiderschap, het ontwikkelen naar een meer innovatieve en professionele cultuur en bijbehorend strategisch HR-beleid.
 • Om de strategische thema’s te kunnen realiseren is een meer proactieve en op vernieuwing gerichte organisatiecultuur nodig. Vooral sociale innovaties – het slimmer en efficiënter inrichten van werkprocessen – dragen bij aan het verbeteren van de prestaties van organisaties. Versterken van de innovatiekracht vraagt om betrokkenheid van alle medewerkers, het ontwikkelen van innovatiegerichte competenties, het bevorderen van een stimulerend innovatieklimaat en het vieren en leren van de realisatie van vernieuwingen.

 

Terugkeren naar homepagina