Missie en visie

Grondslag

De grondslag positioneert Zorggroep Sirjon.

Zorggroep Sirjon hanteert als grondslag de Heilige Schrift als onfeilbaar Woord van God en daarop gegrond de drie Formulieren van Enigheid.

Missie en visie

De missie geeft antwoord op de vraag naar waarom Zorggroep Sirjon bestaat. Onze missie is:

”Het dienen van mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking of hoge leeftijd en daarmee doen wat de Heere van ons vraagt.”

De visie gaat in op hoe Zorggroep Sirjon wil zijn: hoe de missie van de organisatie tot uiting komt.

De visie is gebaseerd op het Bijbelse gebod ‘God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf’. Ieder mens is een uniek schepsel van God met eigen mogelijkheden en beperkingen. Deze visie doortrekt de gehele zorggroep en komt tot uiting in ons identiteitsbewijs ‘Delen door liefde’.

Mensvisie en zorgvisie

De kernwaarden uit de visie ontvouwen zich verder in een mensvisie en zorgvisie. De mensvisie bepaalt hoe de cliënten bejegend worden.

Mensvisie
Ieder mens is een uniek schepsel van God met eigen mogelijkheden en beperkingen, een eenheid van lichaam en geest met eigen sociale en emotionele relaties. Geschapen om tot Gods eer te leven. God, die in Christus door ons gekend moet worden, opdat ons leven weer tot Zijn doel komt. In onze gebrokenheid geeft Hij perspectief. Daarom treden we elkaar met liefde, respect en betrokkenheid tegemoet, op basis van gelijkwaardigheid. De zorgvisie beschrijft hoe de zorg- en dienstverlening gestalte krijgt.

Zorgvisie
Vanuit de visie biedt Zorggroep Sirjon identiteitsgebonden en kwalitatief goede zorg- en dienstverlening die bijdraagt aan het welbevinden van de cliënt:

  • De cliënt wordt bejegend als een persoon met eigen wensen en behoeften ten aanzien van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigenheid. Daar sluiten wij bij aan.
  • De cliënt wordt uitgenodigd om de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, te benutten of te onderhouden en ook zelf dienstbaar te zijn. Om zo de cliënt tot zijn recht te laten komen, in zijn kracht te zetten en zijn welzijn te bevorderen. Zodat de cliënt een zo gewoon mogelijk leven kan leiden.
  • Zelf keuzes maken hoort daarbij. Dat betekent voor ons: altijd aan de cliënt vragen wat hij of zij wil en daarnaar luisteren. Dat biedt perspectief. Het Woord van God is daarbij ons richtsnoer.
  • Vanuit oprechte aandacht voor de cliënt wordt voortdurend, samen met de cliënt en het netwerk van mensen dat om hem of haar heen staat, gezocht naar wat het beste is. De professionele zorg en begeleiding aan de cliënt is aanvullend op of ondersteunend aan het netwerk van de cliënt.
  • De sfeer binnen de zorg en begeleiding komt overeen met de voor de cliënt vertrouwde leefsfeer. Vanwege de identiteit is er in de zorg en begeleiding extra aandacht voor levensvragen en het geestelijk welzijn van de cliënt.
  • We hebben oog voor de gemeenschap waarin de cliënt zich beweegt. We stimuleren en ondersteunen zowel de gemeenschap als de cliënt om voor elkaar van betekenis te zijn: de gemeenschap voor de cliënt en de cliënt voor de gemeenschap.
  • De innovatieve en technische ontwikkelingen voor de zorg en de begeleiding worden gevolgd. We zien kansen om met deze ontwikkelingen het welbevinden van cliënten te kunnen bevorderen of de doelmatigheid te kunnen vergroten.